Projekt pt. Staż zagraniczny kluczem do zawodowej kariery” o nr 2016-1-PL01-KA102-025253 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” . Przyznana kwota dofinansowania: 509 500,32 PLN.

"Staż zagraniczny kluczem do zawodowej kariery" był projektem, którego podstawowym celem było stworzenie uczestnikom szansy do osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie zawodowej, a w odniesieniu do szkoły-podniesienie jakości kształcenia. Udział w nim miał dać realną szansę na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zwiększyć perspektywy zatrudnienia oraz wzmocnić osobisty rozwoju uczniów i nauczycieli.

Ważnym celem było zwiększenie u stażystów świadomości międzykulturowej, zrozumienia innych kultur i krajów, wzmocnienie poczucia obywatelstwa i europejskiej tożsamości oraz zwiększenie kompetencji ogólnych, a w szczególności językowych ze zwróceniem uwagi na słownictwo branżowe. Bezpośrednimi uczestnikami projektu była grupa 52 uczniów z klas technikum o profilach: teleinformatyk, elektronik, geodeta oraz energetyka odnawialna, którzy swój staż zagraniczny odbyli w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, 8 nauczycieli pełniących funkcję opiekunów oraz 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy przeszli szkolenie job shadowing. Pośrednimi uczestnikami była cała społeczność szkolna i środowisko lokalne.

W projekcie występowały cztery grupy wyjazdowe. Pierwszą stanowili geodeci - 16 uczniów. Swój dwutygodniowy staż odbyli w Hiszpanii w Sewilli, a organizacją przyjmującą było Euromind. Zadaniem uczniów było sporządzenie mapy sytuacyjno wysokościowej fragmentu Placu Hiszpańskiego, co związane było m.in z wykonywaniem pomiarów w terenie i pracą z programem AutoCAD. Pracowali oni pod kierunkiem geodety z firmy Iniciativas el Condado. Grupę drugą tworzyło 20 uczniów z dwóch klas o profilu teleinformatyk. Wyjechali oni na 2-tygodniowy staż do Wielkiej Brytanii do Plymouth. W centrum kształcenia zawodowego Tellus Education Group odbywali ćwiczenia związane z projektowaniem i wykonywaniem lokalnych sieci komputerowych oraz zarządzaniem sieciami teleinformatycznymi. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z podstawami robotyki i wykonali swoje pierwsze roboty. Kolejną grupę stanowiło 16 uczniów klasy dwu-profilowej po 8 z każdego zawodu: technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ze względu na to, że ich praktyka odbywała się w przedsiębiorstwach - zakładach zajmujących się monitorowaniem i serwisowaniem odpowiednio urządzeń i systemów elektronicznych lub energetyki odnawialnej ich staż był czterotygodniowy. Miał miejsce w Portugalii w miejscowości Esposende, a organizacją przyjmująca było Euromob. Ostatnią grupę stanowili nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy mieli szkolenie typu job shadowing w Mallow College of Further Education. Obserwowali oni proces nauczania i funkcjonowania irlandzkiej szkoły zawodowej. Było to 2 nauczycieli zawodowego j. angielskiego, 3 -przedmiotów teleinformatycznych, 1 -elektroniki.

Rekrutacja uczestników odbyła się według jasnych i czytelnych zasad określonych w regulaminie i odrębnie dla każdej grupy wyjazdowej. Nikt z aplikujących nie złożył odwołania. Uczestnicy mieli zagwarantowany transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz opiekę w trakcie stażu ze strony organizacji partnerskich, a w przypadku uczniów dodatkowo opiekę nauczycieli (j. angielskiego i odpowiedniego zawodu) z ZSEiO. Przed wyjazdem stażyści przeszli szkolenie językowe, kulturowe i psychologiczne. Językiem komunikacji był angielski, ale grupy praktykujące w Hiszpanii i Portugalii miały dodatkowy kurs z języka kraju goszczącego. W UK uczniowie byli zakwaterowani u rodzin, dlatego zostały zorganizowane dla nich zajęcia z native speaker'em. Pozostałe grupy uczniów zakwaterowane były w hostelach. Grupa nauczycieli miała inny tryb przygotowania do stażu. Na spotkaniach informacyjno-przygotowawczych m. in. opracowali listę słówek i zwrotów specjalistycznych w j. polskim i angielskim, omówili zwyczaje i normy w domach irlandzkich. Staż odbywał się w jednej szkole, dlatego nauczyciele przedmiotów zawodowych z mniejszymi umiejętnościami językowymi mogli liczyć na wsparcie swoich kolegów anglistów i odwrotnie, angliści mogli liczyć na pomoc w kwestiach technicznych.

Wszyscy pomyślnie zakończyli praktyki i otrzymali Certyfikat uczestnictwa i Europass Mobilność. Uczniowie odbywali swój staż w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej i zaliczyli ją na ocenę celujący. Wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte. Wpływ projektu na zaangażowane strony jest znaczący. Stażyści bardzo wysoko ocenili poziom i organizację praktyk. Upowszechnianie rezultatów projektu odbywało się poprzez Facebooka, stronę internetową projektu i szkoły, spotkania upowszechniające, wystawy zdjęć oraz lokalne media. Na zakończenie odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli m.in.przedstawiciele władz miasta, instytucji oświatowych, nauki, przedsiębiorcy i rodzice. Projekt przyniósł korzyści uczniom, nauczycielom oraz całej społeczności szkolnej i lokalnej. Uczestnikom otworzył drzwi do kariery zawodowej, a szkole do lepszego i bardziej efektywnego kształcenia.

stat4u